Регистрация на фирми

Регистрация на фирми от МК Счеткосулт ЕООД

Регистрация на ЕООД

Регистрация на ЕООД (ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ):

Необходими документи и информация:

1. Копие от личната карта на едноличния собственик на капитала /при ЕООД/;
2. Име на фирмата;
3. Адрес на фирмата;
4. Предмет на дейност на фирмата;
7. Размер на капитала. Минимумът е 2 лв.
8. Присъствие на управителя, който трябва да завери подписа си пред нотариус.

Цена: 120 лв.

Други такси при регистрацията:
Държавна такса за регистрация на ЕООД: 110 лв.
Такса за нотариус: 6 лв.
Такса за откриване на сметка в банка: 10 лв.


Цената за регистрация на ЕООД включва:

1. Изготвяне на всички необходими документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;

Регистрация на ЕТ

Необходими документи и информация:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Трябва да сте избрали име на едноличния търговец, като към него съгласно разпоредбите на ТЗ /търговския закон/ има задължителна добавка от първото и второто или първото и третото име на лицето, което регистрира едноличния търговец;
3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление;
4. Трябва да знаете предмета на дейност на едноличния търговец – основни дейности, с които ще се занимава търговеца;
5. Присъствие на лицето, което регистрира едноличния търговец.

Цена: 40 лв.

Безплатна регистрация – Цената се приспада от абонаментното или годишното счетоводно приключване на фирмата.

Държавна такса за регистрация на ЕТ: 35 лв.

Цената включва:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;

Регистрация на ООД

Регистрация на ООД (Дружество с Ограничена Отговорност):

Необходими документи и информация:

1. Копия от личните карти на съдружниците;
2. Трябва да сте избрали име на фирмата;
3. Избор на седалище и адрес на управление;
4. Предмет на дейност на фирмата – основни дейности, с които ще се занимава;
5. Как ще се управлява дружеството – само заедно, заедно и поотделно или до определена сума заедно и поотделно, а над определена сума само заедно;
6. Разпределение на дяловете на съдружниците – кой съдружник какъв дял от капитала ще притежава;
7. Какъв ще бъде размерът на капитала. Минимумът е 2 лв.;
8. Присъствие на управителя, който трябва да завери подписа си пред нотариус.

Цена: 140 лв.

Безплатна регистрация – Цената се приспада от абонаментното или годишното счетоводно приключване на фирмата.

Държавна такса за регистрация на ООД: 110 лв.
Такса за нотариус: 12 лв.
Такса за откриване на сметка в банка: 10 лв.
Минимален капитал: 2 лв.

Цената включва:

1. Изготвяне на всички необходими документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;